Blog Iswanda Mengabarkan Seputar Berita Islam, Artis, Manfaat Khasiat dan Lain Sebagainya

KISAH SYEIKH SAYYID ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Artikel terkait : KISAH SYEIKH SAYYID ABUL A'LA AL-MAUDUDI

AL-Maududi  beliou  adalah  seorang  ulama  abad  ke-20  dan  penggagas  jamaat  e-Islami[Partai  Islam].  Ia  juga  seorang  ahli  filsafat,  sastrawan,  dan  juga  aktivis  yang  aktif  dalam  penggebrakan  dan  perjuangan  Islam  di  seluruh  dunia.  Ia  mendapat  il-ham  dari  perjuangan  Sayyid  Qutb,  pendiri  Jamaah  al-Ikhwan  al-Muslimin  di  Mesir. 

Al-Maududi  lahir  pada  tanggal  3  Rajab  1321  H[25  September  1903  M]  di  Aurangabad,  India.  Selain  mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dari  bapaknya  Ahmad  Hasan,  Al-Maududi  juga  mempelajari  ilmu  di  Madrasah  Furqaniyah  dan  juga  di  perguruan  tinggi  Dar  al-Ulum  di  Hyderabad,  India.  Ia  mendapat  gelar  sarjana  pada  tahun  1920  dan  berhenti  sekolah  setelah  bapaknya  meninggal  dunia.


Sejak  itu  beliou  belajar  secara  otodidak  sampai  akhirnya  mahir  bahasa  Arab,  Inggris,  Persia,  dan  Urdu,  bahasa  ibunya.  Dalam  tahun  itu  pula  [1920]  Al-Maududi  telah  di  beritanggujawab  memimpin  harian  Taj,  satu  surat  kabar  berbahasa  Urdu  yang  keluar  di  Jabalpur,  yang  di  masukinya  pada  tahun  1918  ketika  umurnya  baru  berusia  15  tahun.  

Tahun  1921,  Al-Maududi  pindah  ke  Delhi  bekerja  sebagai  editor  surat  kabar  Muslim  [1921-1923],  dan  kemudian  editor  al-Jam'iyat  [1925-1928],  yang  diterbitkan  oleh  Jam'iyati  'Ulama-iHind,  sebuah  partai  politik.  Hasil  kepandainya  sebagai  editor,  al-Jam'iyat  menjadi  surat  kabar  utama  untuk  orang  Islam  di  kawasan  Asia  Selatan  [India,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka  dan  Maldive]              


Karya-karya  Abul  A'la  al-Maududi 

ALQURAN  dan  HADIS  = Tafsir  Tafhim  al-Qur'an  [6juz].
AL-Ishtilahat  al-Arba'ah  Aal-Asasyah  fil  Islam.  Al-Makanah
al-Qanuniyah  li  as-Sunnah.  Ushul  al-Asasiyah  li  fahm  al-Qur'an.

SEJARAH  DAN  PERADABAN = Sejarah  an-Nabi  juz  1  dan  2.
Uqubah  al-Murtad  fil  Islam.  Alamah  ath-Thariq.  At-Tafhimat.  Al-Hadharah  al-Islamiyah.
Ushuluha  wa  Mabadiuha.  Baths  an  al-badat  al-Islamiyah.  Nizdam  al-Hayah  al-Islami.
Al-Islam  wal  Jahiliyah.  Al-Hayah  Ba'dal  Maut.  Thariqul  Amaan.
Al-Jihad  fil  Islam.  Al-Din  al-Haq.  Wijhah  an-Nazhr  al-Akhlaqiyah  fil  Islam.

POLITIK = Harakah  Tahrr  al-Hind  wa  al-Muslimin  juz  1 dan  2.
Nazhariyah  al-Islam  as-Siyasiyah.  Kayfa  Tuqam  al-Hukumah  al-Islamiyah.
An-Nasyath  al-Intikhabi.  Al-Intikhabat  al-Mukhtalithah.  Lima  Laa/  Mas'alah  al-Qawmiyah.
Al-Muthaalabah  bi  an-Nizham  al-Islam .
Qadhayana  ad-Dakhiliyah  wa  al-Kharijiyah.
Yahlil  li  Ahwal  Bakistan  Asy-Syarqiyah.  Al-Khilafah  wa  Al-Malakiyah. 

HUKUM  DAN  UNDANG-UNDANG = Al-Qanun  al-Islami.
Asas  ad-Dustur  al-Islami.  al-Qanun  al-Islami  wa  ad-Dustur.  Muqtarahat  Dusturiyah.
Al-Huquq  al-Asasiyah.  Tadwin  ad-Dustur  al-Islami.
Huquq  Ahl  adz-Dzimmah.  Istifta'Hamm.  Ad-Dawlah  al-Islamiyah.

PENDIDIKAN  ISLAM = Qadhaya  Diniyah.
Muhadharat.  Mas'alah  al-Abr  wa  al-Qadr.

PENDIDIKAN = Nidzam  at-Ta'lim  al-Jadid.
Nidzam  at-Ta'lim  al-Islami.  Khutbah  Tawzi  Asy-Syahadat.

ILMU  SOSIAL = Al-Jihad  fi  Sabilillah.  Ad-Dakwah  al-Islamiyah  wa  Mutathallibaatiha.  al-Muslimum.  Maadhihim   wa   Haadhirihim  wa  Mustaqbalihim.  Irsyadat.
Barnamij  al-Amal  al-Qaadim  li  al-Jama'ah  al-Islamiyah.  Al-Asas  al-Akhlaqiyah  li  al-Harakah  al-Islamiyah.  Tajdid  wa  Ihya  ad-Din.  Tarkh  Dakwah  al-Jamaah.  Al-Islamiyah  wa  Barnamij'  Amaliha.  Syahadah  al-Haq.  Al-Adl  al-Ijtima'i.  Ta'limat.  Rasa'il  wa  Masa'il  [4  juz].

KEMASYARAKATAN = Al-Hijab.  Tandzim  al-Ushrah.
Al- Islam  wa  Tahdid  an-Nasl.  Huquq  az-Zawjain.  Mathalib  al-Islam  Tjah  al-Mar'ah  al-Muslimah.

ILMU  EKONOMI = Al-Musykilah  al-Iqtishadiyah  li  alnsan  wa  al-Hill  al-Islami.
Qadiyah  Milkiyah  al-Ardh.  Ar-Riba.  An-Nazhariyat  al-Iqtishadiyah  fil  al-Qur'an.
Al-Iqtishad  al-Islami.  Al-Ushul  al-Asasiyah  li  al-Iqtishad  al-Islami.
Al-Islam  wa  Nazhariyat  al-Iqtishad  al-Haditsah.  [Abul  A'la  Al-Maududi,  Fikruhu  wa  Da'watuhu,  Dr  Samir  Abdul  Hamid  Ibrahim].

Artikel Blog Iswanda Lainnya :

Copyright © 2015 Blog Iswanda | Design by Bamz